Metodika financování obcí pro rok 2018      


Celková výše finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy se pro rok 2018 rozpočtuje ve výši 9 564 574 980 Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 8 605 003 980 Kč a hl. m. Praze 959 571 000 Kč.

Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2018 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

 • Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 1 14 890 880 Kč. Dotace je určena pro dětské domovy s dětmi do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které nejsou příjmově napojeny na soustavu
 • Příspěvek na výkon státní správy celkem 9 549 684 100 Kč z toho: pro obce v jednotlivých krajích 8 590 113 100 Kč a pro hl. m. Prahu 959 571 000 Kč

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro obce:

 • změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2017 vydané Českým statistickým úřadem,
 • relevantní změny správních obvodů2 matričních úřadů a stavebních úřadů,
 • navýšení příspěvku o částku 1 752 000 Kč obci s rozšířenou působností Brnu (působnost zvláštní matriky) k zabezpečení dalšího nárůstu matriční agendy, k němuž stále dochází v souvislosti s právní úpravou zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
 • navýšení o částku 9 840 000 Kč ve prospěch obcí s rozšířenou působností v souvislosti s promítnutím dopadu účinnosti zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • meziroční valorizace 5 %3 (týká se zdrojů bez zahrnutí prostředků na opatrovance).
 • Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu

Vlivy zohledněné v příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu:

 • změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2017 vydané Českým statistickým úřadem,
 • valorizace příspěvku na přenesenou působnost o 5 %, pevná sazba pro rok 2018 je oproti roku 2017 navýšena o 3 238 Kč na 67 996 Kč na 100 obyvatel.

Financování specifických činností:

 • Financování veřejného opatrovnictví - V celkové výši příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je zohledněn výkon
  veřejného opatrovnictví v působnosti obce v závislosti na počtu opatrovanců (viz výše). Konkrétně se jedná o částku 23 171 000 Kč, indikativní přerozdělení dle jednotlivých městských částí je uvedeno v příloze č. 6 tabulkové části dokumentace k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.
 • Výkon činnosti jednotných kontaktních míst - V celkové výši příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je dále zohledněno financování jednotných kontaktních míst v působnosti městských částí hlavního města Prahy v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.
 • Paušální platba na občanský průkaz

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí
Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí (DSO). Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro DSO. Jako o dotacích pro DSO je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování. V roce 2018 bude DSO tak jako doposud uvolněna dotace na žáka4 ze státního rozpočtu formou účelové dotace na základě žádosti DSO z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ukazatele „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného DSO bude i v roce 2018 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované DSO bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2018 a počty dětí a žáků k 30. 9. 20175.

Více o daňových příjmech obcí v roce 2018 a jejich alokace do území nebo způsobu převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy najdete ve věstníku Zprávy MF - číslo 1/2018: