Jaké to bude po novém roce

podle nového zákona o hazardu   II.

Nový zákon o hazardu přináší mnoho změn: Do pojmu HAZARD je implementováno celkem 8 činností, zdaleka tedy nejde jen o herny, kasína a výherní hrací přístroje. Jde např. také o videoterminály, sázení na internetu, kurzové sázky, tomboly s celkovou hodnotou cen větší než 100 tisíc korun nebo (karetní) turnaje  malého rozsahu, kdy hodnota sázek hráčů za 24 hodin nepřevýší 500 Kč. Pro města a obce jsou důležití pojmy herna a kasíno.

HERNA

Jako herna bude podle nového zákona označen technický prostor, ve kterém se budou provozovat tzv. "technické hry". Bude zde minimálně 15 hracích pozic (nikoliv tedy přístrojů - některé hrací přístroje mohou mít více hracích pozic. Provozovatel herny musí požádat ministerstvo financí ČR o vydání tzv. "Základního povolení", které mu bude po splnění určitých podmínek vydáno na 6 let.  Jednou z podmínek je např. složení kauce např. formou bankovní záruky či jinak ve výši, která odpovídá rozsahu činnosti. Nejmenší kauce pro hernu té nejmenší velikosti je ve výši 1 milion Kč  nejvyšší kauce je až 50 mil. Kč. Základní povolení ještě ovšem neumožní hernu provozovat. Musí požádat městský (obecní) úřad o vydání povolení hracího prostoru, které mu vydá městský (obecní) úřad opět po splnění přísných podmínek v rámci tzv. přenesené působnosti. Správní poplatky pro tento účel jsou 2 - 5 tisíc Kč (pro povolení ale také jeho změny). Správní poplatky jsou příjmem obce. Toto povolení hracího prostoru vydává obec na tři roky. Nepovoluje se tedy každý automat  (VHP) zvlášť. Aby byl hrací prostor povolen musí mít nejméně 15 hracích pozic, (ale také 30  i více, podle rozsahu základního povolení a složené kauce).  V žádosti musí užívaná zařízení pro technickou hru přesně specifikovat včetně výrobních čísel. Pokud má např. v herně podle dosavadního zákona nyní 5 VHP, popíše které to jsou a do kdy jejich povolení vydané např. MFČR platí a požádá o povolení dalších 10 tak, aby součet (15) odpovídal požadavku na hernu. Po skončení platnosti  povolení pro dosud užívané VHP musí město požádat formou změny povolení o dopsání nových zařízení tak, aby počet zůstal na 15. Město (obec) nové přístroje pak povolí pouze do termínu platnosti povolení hracího prostoru. Hrací prostor musí také vyhovovat i stanoveným technickým podmínkám... Hrací prostor nelze povolit tam, kde to je např. obecně závaznou vyhláškou města zakázáno.

Provozovatel musí doložit právní důvod pro výlučné užívání prostoru (v každé herně může být jen jeden provozovatel). Prostor musí být technicky upraven tak, že se do něho vchází přímo z veřejného prostoru, z ulice, pasáže apod., nikoliv např. z prostoru restaurace. Musí mít po celou dobu provozování herny zajištěno nepřetržité  monitorování prostoru pomocí soustavy kamer (podléhá schválení), záznam z kamer je provozovatel povinen uschovávat dva roky. Provozovatel musí zajistit kontrolu návštěvníků herny, kterými mohou být jen občané starší 18 let. Bez občanky tedy nelze do herny přijít ani na kafe. Doba provozu herny je v zákoně stanovena tak, že musí být zavřeno od 03 do 10 hodin. V herně může být jako vedlejší činnost otevřen např. bar a to v době provozu, po této době musí být herna vč. baru uzavřena.  Provozovatel tedy získá nejdříve tzv. "základní povolení od MFČR, po té pořádá o povolení hracího prostoru.

Z provozování herny platí provozovatel podle nového zákona "Daň z hazardu", která byla pro technickou hru stanovena.  Základem daně je rozdíl mezi vsazenými prostředky a vyplacenými výhrami, podíl je 35% s tím, že existuje základní (minimální) daň z jedné hrací pozice ve výši 9200 Kč, odpadá totiž dosavadní poplatek ve výši 80 Kč měsíčně za 1 VHP. Daň je sdílená, rozděluje se mezi stát a obec, na jejímž území se herna nachází. Obec dostává z provozu heren s technickou hrou podíl, který závisí na počtu povolených herních pozic v dané obci.

Dosavadní provozovny, které mají výherní hrací přístroje nemusí mít vše pro změnu vyřízené do 1. ledna 2017, budou tedy provozovat svoje zařízení pro technickou hru i po 1.1.2017 podle starého zákona. Platit však budou již podle zákona nového, tedy místo poplatků za užívání VHP budou platit daň z hazardu. Zde je zajímavé i to, že se bude daň z hazardu platit i za nepovolené hrací přístroje dnes např. provozované v jakýchsi klubech umístěných v zadních "neveřejných" místnostech restaurací. Zde se navíc ovšem jejich provozovatelé vystavují riziku  stíhání dle nového zákona. Na jeho dodržování bude dohlížet Celní správa v součinnosti s městy a obcemi. Dá se tedy napsat, že těmto dosud unikajícím subjektům, kde se poplatky či daně dosud neplatily, "zvoní hrana".

Znamená to, že potřebná povolení pro herny budou získávat jejich provozovatelé průběžně a hrací automaty budou moci na místech, kde jsou v současnosti zůstat a jejich majitelé (provozovatelé) se budou moci rozhodnout, zda zde vytvoří hernu, kde bude přísný provoz včetně kamerového systému a registrování návštěvníků, nebo "automaty" z dosavadní restaurace či provozovny kurzových sázek odstraní. Společný provoz herny a restaurace nebo provozovny s kurzovým sázením (např. TIPSPORT) apod. není totiž podle nového zákona možný.

Jak omezit hazard:

Je to možné přijetím obecně závazné vyhlášky jako dosud. Žádný jiný způsob omezení např. jen usnesením zastupitelstva města není správně. Ve vyhlášce je možné omezit provoz heren na základě některých přesně stanovených a dodržovatelných principů  např. místně nebo časově. Lze uvažovat také o úplném zrušení heren na katastru města nejlépe s určitým rozumným časovým odstupem, ovšem těžko si přijetí takové vyhlášky představit právě v době, kdy herny získají nové povolení pro které musí provést řadu náročných technických a organizačních úprav. Zástupce Ministerstva vnitra hovořil o svých zkušenostech, kde se provozovatelé odvolávají např. k ÚHOS a srovnávají podmínky pro provoz své herny s další, která byla třeba vyhláškou povolena.

Proto je třeba mít pro taková omezení konkrétní doložitelné důvody. Je možné vyhláškou omezit herny i v oblasti, kde dosud žádné nejsou třeba proto, aby zde nemohly vzniknout. V našem případě se může jednat např. o oblast Borek, kde existuje státem uznaná sociálně vyloučená lokalita ve které by otevřená herna jistě nepřispívala ke zlepšení sociálních podmínek pro bydlení, zvláště jsou - li jiné herny ve městě na místech lépe zabezpečených. Ukáže-li se potřeba,  je možné omezit provoz heren i časově tak, aby povinná doba uzavření od 3 - 10 hodin byla širší.  Je také možné místně zakázat provoz heren v lokalitách u škol, zdravotnických zařízení a sociálních zařízení, hermy nesmí být v domech v majetku města či státu..... 

Podmínky pro kasína a zdaňování hazardu v dalším článku ZDE

Zpět na úvodní text

Na další články webu Koalice pro Českou Třebovou

Na web Českotřebovského deníku