Koalice pro Českou Třebovou podporuje zásadní změnu

systému práce městské Vodárenské společnosti

Když města získala zpátky svůj historický majetek, tedy také vodovodní a kanalizační sít, tak starost o provozování vodovodů a kanalizací řešila po svém. V České Třebové  byla zvolena varianta poněkud zvláštní. V roce 1994 sice vznikla městská Vodárenská společnost (a existuje dodnes), jenže vodu nevyrábí, vše zařizuje pomocí soukromé servisní společnosti. Funguje jako "prázdná skořápka" s minimem zaměstnanců (pracujících na částečný úvazek) a veškeré věci kolem vody zajišťuje soukromá ORVOS, s.r.o. kde pracují také odborníci s licencemi pro tuto činnost. O tom, co a jak budeme ve městě kolem vody řešit, opravovat a investovat, rozhodují tedy soukromníci. Navenek to vypadá, že to tak není, rozhoduje valná hromada Vodárenské společnosti (rada města), ale  zde přece žádní odborníci nejsou...
Vodárenská společnost realizovala investici do rekonstrukce ČOV a do sítí v rozsahu převyšujícím 300 milionů korun a přijala dotační podmínky EU. Mělo to ovšem nějaké "mouchy", je třeba plnit přísné dotační podmínky. Jinde (např. v Litomyšli) radní podmínky odradily. Jen díky tomu vnikla nutnost např. zvyšovat cenu vody. Rozhodla o tom jen rada města, ve které stačí na schválení 5 hlasů.  Právě tolik hlasů měli v radě města Nestraníci, takže je zcela zřejmé, jak to mohlo dopadnout...
O koupi nebo prodeji každého sebemenšího pozemku hlasuje vždy celé zastupitelstvo, ale o investicích v městských společnostech jen rada města. Je to operativní, ale nebezpečné. Takto rozhodla v roce 2008 sama rada města o prodloužení "servisní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací" s firmou ORVOS o deset let. (Jednatel ORVOS byl přitom členem týmu Nestraníků). Není divu, že do dozorčí rady Vodárenské společnosti, nebylo možné prosadit  nikoho z opozice. Oprávněně se proto nabízí otázka, zda bylo nebo nebylo hospodaření Vodárenské společnosti hospodárné nebo nikoliv, zvlášť když některá rozhodnutí z minulosti budí nedůvěru. Peníze na účtu Vodárenské společnosti lákaly a půjčovaly se. Budiž, je-li to zdůvodněno a zveřejněno. Pokud se však půjčil 1 milion korun bezúročně (jako v roce 2007), bylo to rozhodnutí v neprospěch občanů města a ukázka, že rada města si pletla svoje běžné politické rozhodování a práci řádného hospodáře ve funkci valné hromady. Vodárenskou společností projde ročně spousta peněz v hodnotě přes 60 mil. korun, které nejsou součástí městského rozpočtu. Byly nebo nebyly využity správně a také hospodárně?
Současný stav už nelze prodlužovat, je třeba vytvořit od 1. ledna 2019 Vodárenskou společnost plně zabezpečující provoz vodovodů a kanalizací vlastními zaměstnanci a vlastní technikou.
Koalice pro Českou Třebovou se snaží o změnu a zlepšení hospodárnosti v této oblasti po celé volební období a s požadavkem na změnu přišla již v roce 2015. Veškeré vyslovené námitky a pochybnosti byly odmítány. Přitom opravdu některé výstupy berou dech: jak může "prázdná skořápka" vyhlašovat výběrová řízení v souladu s předpisy, jak stanovovat podklady, když často je hlavním "vítězem" právě společnost ORVOS, která se sama podílela na přípravě zadání oprav a  investic, neboť ona jediná má ve městě k provozu sítí své odborníky. Proč je třeba platit v rámci vodného a stočného dvojí zisk, nejdříve Vodárenské společnosti (který je znovu investován do rozvoje sítě) a pak ještě zisk pro servisní společnost ORVOS, navíc dle smlouvy s trvalým nárůstem cen za poskytované služby v hodnotě inflace, stanovované ovšem odhadem ještě dříve, než je její  hodnota vyhlášena statistickým úřadem (samozřejmě vždy vyšší než je pak ve skutečnosti). Hlavní odpovědí vždy bylo: "Stále máme nejnižší cenu vody v republice, co bychom měli chtít víc..." . Cena vody v České Třebové je sice poměrně nízká, ale ne nejnižší a stále roste. Třeba právě díky vynucené investici do ČOV dotované z EU a smlouvě uzavřené se společností ORVOS.
Koalice pro Českou Třebovou proto vítá  usnesení valné hromady Vodárenské společnosti  z 6. prosince 2017, podle kterého Rada města bere na vědomí, že dne 31.12.2018 končí účinnost Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací, uzavřené mezi Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o. a ORVOS Č. Třebová  s.r.o. ze dne 30.12.2008. Jednateli Vodárenské společnosti bylo uloženo zajistit zákonné provozování vodovodů a kanalizací tak, že provozování vodovodů a kanalizací od 1.1.2019 bude zajištěno Vodárenskou společností Česká Třebová, s.r.o. bez účasti provozních společností s vlastnickou majetkovou účastí soukromých subjektů. Vodárenská společnost tedy přestane být "prázdnou skořápkou", přestane být závislá na soukromé společnosti ORVOS, bude fungovat podobně jako Eko Bi nebo TEZA.
 
K tomu bychom přidali  ještě obecný závěr:
Hospodaření všech městských společností by mělo být transparentnější, ve všech dozorčích radách je třeba ze zásady zajistit zvolení zástupce opozice, není možné, aby činnost městských společností hospodařících se stamilionovým rozpočtem a velkým majetkem zajišťovala  pouze rada města bez jakékoliv kontroly. Na tuto zásadu současné vedení města za žádnou cenu slyšet nechtělo.
Koalice pro Českou Třebovou

Zpět na hlavní stranu