6.11. jednalo městské zastupitelstvo

Plánovaný program jednání byl poměrně krátký. Zastupitelé projednávali 13 tzv. majetkových záležitostí, které byly vesměs schváleny tak jak  bylo navrženo radou města. Mezi nimi bylo např. neschválení odkoupení poměrně rozsáhlých pozemků klasifikovaných jako orná půda v lokalitě související s průmyslovou zónou, ovšem za pro město těžko akceptovatelnou cenou 360 Kč/m2. Zastupitelé také neschválili odkoupení objektu  Restaurace Sauna v sousedství krytého bazénu v ulici U Teplárny od společnosti Relax centrum za navrhovanou částku 2 miliony korun. Bylo však konstatováno, že jde o důležité objekty a s nimi související prostor, který by umožnil další rozšíření služeb krytého bazénu. Proto bylo navrženo aby  jednání o odkoupení objektu dále pokračovalo, tentokrát ovšem ze strany městské společnosti Eko Bi. Krytý bazén je součástí základního jmění této společnosti a proto by bylo logické, kdyby i další rozvojové plochy a objekty byly v jejím vlastnictví třeba i s tím, že další investice do rozšíření modernizace krytého bazénu budou zatím odloženy. Objekt je zatím pronajatý a slouží. Eko Bi zatím připravuje plán na postupnou modernizaci krytého bazénu, kde budou rozlišeny činnosti, které je třeba realizovat bez zbytečného prodlení a poté i akce rozsáhlejší, které by byly součástí větší investiční akce. Finančně nejrozsáhlejší projednávanou záležitostí byl prodej nemovitosti - loni postaveného vodovodu v Ústecké ulici v hodnotě téměř 8 milionů korun, který od města, které jej vybudovalo, odkupuje Vodárenská společnost Česká Třebová. Tento prodej se měl původně uskutečnit již v závěru loňského roku, ale pro některé problémy v textu kupní smlouvy týkající se věcného břemene byl odsunut na letošní rok U všech projednávaných záležitostí byla nalezena shoda zastupitelů.
Ve Svinné  mají novou předsedkyni osadního výboru

Na návrh rady města  schválili zastupitelé jednomyslně do funkce předsedkyně osadního výboru ve Svinné paní Soňu Mužikovou, která pracovala jako členka osadního výboru řadu let. Byla  zvolena také na schůzce ve Svinné dne 2. října 2007.
Školní budova v Borku bude nadále sloužit pro školství

Na návrh zastupitelů za Koalici pro Českou Třebovou byla zahájena debata o dalším využití školní budovy ZŠ praktické v Borku. Školu navštěvuje nyní 17 žáků a v příštím školním roce tento počet klesne na 8, pro takový počet se Pardubickému kraji jako zřizovateli nevyplatí provozovat školní budovu určenou pro 100 žáků.  Hejtman Martin Netolický potvrdil, že kraj počítá s provozem budovy do 30.6. 2018, po tomto termínu ji na základě uzavřené smlouvy předal zpět městu Česká Třebová a zajistil by vzdělávání zbývajících žáků na jiných školách stejného typu v okolních městech. Podle Martina Netolického jde o jedinou školu praktickou v našem kraji, která byla takto postižena odlivem žáků, ostatní školy praktické v jiných městech mají sice nižší počty žáků (vlivem inkluze), ale školy se neruší a zůstávají. Starosta Jaroslav Zedník potvrdil snahu vedení města zachovat budovu v Borku pro školní účely, o  tom, jaká bude konkrétní forma využití se bude teprve jednat. Jako první krok ohlásil pro zastupitele možnost návštěvy ve středu 15. listopadu 2017 odpoledne. Při návštěvě si zastupitelé, kteří budou mít zájem, mohou sami udělat obrázek o možném využití prostor, které budou po odchodu ZŠ praktické z větší části uvolněny.  Obsazené zůstanou pouze nedávno otevřené prostory  pro třídu MŠ Vinohrady "Včeličky", kterou nyní navštěvuje 27  dětí ve věku od 3 - 7 let. Město v letošním roce již do budovy investovalo do zřízení zmíněné MŠ a ještě v roce 2018 mají pokračovat investice např. do oplocení venkovního hřiště a zahrady.
Na jednání ZM proběhla dále diskuze k problematice odvolání rady města proti rozhodnutí odboru památkové péče o zřízení ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky rotundy sv. Kateřiny a v otázce řešení stížnosti paní Ivany Vážkové na problematiku hluku a ohňostroje na Týdnu sportu 2017. Ke stížnosti se vyslovila jak paní Vážková, tak starosta Jaroslav Zedník i Lubomír Vašina jako organizátor akce.