Podpora bydlení pro rok 2017

18.10.2016, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 80/2016 ze dne 7. 10. 2016 vyhlašuje výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.

Dne 18. října 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2017 pro podprogramy:

a) podprogram 117D062 „Regenerace sídlišť

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, nejvýše však 4 mil. Kč.
 
Hodnotící kritéria: Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt v pravém sloupci v sekci Základní náležitosti. 

 
Příloha k Usnesení vlády 344/2013  [PDF, 24.11KB]
Na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem [PDF, 414.71KB].  

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com.  

b) podprogram 117D064 „Podporované byty“

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
 
Hodnotící kritéria: Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt v pravém sloupci v sekci Základní náležitosti. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže.

Ad 2) Přehled poskytnutých dotací do okresu za období 2003-2016: 
  • Pečovatelské byty 
  • Vstupní byty
  • Komunitní domy seniorů

Ad 3) Strukturálně postižené regiony:    

Ad 4) Potřeba realizace projektu, hodnocení pro Pečovatelské byty a Komunitní domy seniorů:

  • Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2014 pro Pečovatelské byty
  • Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2014 pro Komunitní domy seniorů

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven     metodickým pokynem [PDF, 414.71KB].   

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com

c) podprogram 117D065 „Olověné rozvody“

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
 
Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem [PDF, 414.71KB].   

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com

d) podprogram 117D066 „Bytové domy bez bariér“

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.
 
UPOZORNĚNÍ: Výtahem se podle podprogramu Bytové domy bez bariér rozumí zařízení podle nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent[PDF, 443.09KB]Vertikální plošina nebude z dotace hrazena.

Hodnotící kritéria: Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jednotlivá kritéria lze nalézt v pravém sloupci v sekci Základní náležitosti. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže:
 
Ad 2) Místo realizace 

Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dříve zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách). Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven metodickým pokynem [PDF, 414.71KB].   

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com

Podmínky pro poskytnutí dotace Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu, ze kterého žadatel požaduje dotaci. Znění podprogramů a kritéria hodnocení žádostí jsou přílohou této výzvy.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 18. října 2016 a končí dnem 30. prosince 2016

UPOZORNĚNÍ - podatelna MMR, Staroměstské náměstí č. 6 bude pro příjem žádostí dne 30. 12. 2016 otevřena do 12:00. Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj

V souvislosti s vyhlášením výzvy oznamujeme zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu: 

  • Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 414.71KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, žezakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací. 

Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2017: 

Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 600
Podporované byty Pečovatelské byty 140 000
Vstupní byty 40 000
Komunitní dům seniorů 140 000
Olověné rozvody 6 000
Bytové domy bez bariér 45 000
Celkem 411 000

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad, data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 30. prosince 2016 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení.