Poznámky k práci rady města v letech 2010 - 2014
 
Máme problém s trvale strmě rostoucí cenou vody

Nesouhlasili jsme s tím, že zástupci opozice nezískali rozhodnutím rady města žádného zástupce v dozorčí radě Vodárenské společnosti, která v tomto volebním období realizovala rekordní investici vyšší než 300 mil. Kč. Svého zástupce jsme samozřejmě nominovali. Snažili jsme se proto alespoň o rozšíření dozorčí rady na 5 členů což bylo slíbeno, ale neuskutečnilo se. Hodnocení ekonomiky důležité společnosti se tak obešlo bez  přítomnosti opozice. Nemohli jsme proto nic namítat například k ceně vodného a stočného, která během let 2010 - 2014 trvale narostla o 25% (bez DPH)  a o 30% pro občany (vlivem rostoucí DPH), tedy bez jakéhokoliv zmírnění, které lze v posledních letech pozorovat v jiných vodárenských soustavách. Jsme přesvědčeni, že na trvalém a nebrzděném růstu ceny vodného se podílí i využívání inflačního koeficientu pro účtování paušálních služeb Orlické vodohospodářské společnosti, o kterém rozhodla rada města v nově uzavřené dlouhodobé (desetileté) smlouvě. (Monopolní) dodavatel vody se má jistě dobře, občané všechno (neradi) zaplatí. Jsou jistě vodárenské soustavy, kde se platí za vodu více. Neznamená to však, že nás bude trvale uspokojovat jen poukazování na vyšší ceny vody v některých městech. Zkusme se poohlédnout i jinam, třeba do Litomyšle.... Současný nárůst cen vody v dalších letech nechceme....

Graf: růst cen vody v ČT v letech 1996 - 2014. Za 19 let se zvýšila cena vodného a stočného 4,53x, pokud by mělo zdražování pokračovat stejným tempem dál, bude za dalších 19 let v roce 2034  činit cena vodného a stočného 265 korun za 1m3. (V r. 1996 byla cena vody 12,80Kč/m3, letos 58,65Kč/m3). Jedná se o cenu včetně DPH, která se během let zvýšila z 5 na 15%.
 
Stanovisko Koalice pro Českou Třebovou
ke konkurzu na pozici ředitele Základní umělecké školy v České Třebové

Koalice pro Českou Třebovou vnímá vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZUŠ Česká Třebová jako velmi nešťastný krok, který  ve svém důsledku poškodil  práci ředitele a učitelů ZUŠ a může mít velký vliv na dění v kulturní oblasti života města Česká Třebová i v dalších letech. 

Snaha rady města "vyměnit ředitele ZUŠ" měla stránku právní a stránku lidskou, nelze je od sebe oddělit.  Zásahem rady města  realizovaným bez jakýchkoliv závažných důvodů bylo přerušeno období, kdy měla Česká Třebová v čele své základní umělecké školy osobnost převyšující  široký region  a kdy škol dosahovala výborných výsledků . To potvrdila i Česká školní inspekce dobře dopadla i finanční kontrola  na škole v roce 2013. Rada města však mohla i přesto konkurz vyhlásit, očekávali jsme však, že bude řádně zdůvodněn.  Místo toho, aby rada města vydala k problému tiskovou zprávu,  podávali členové vedení města různé velmi se lišící informace. Písemné sdělení bylo vydáno až po konkurzu na základě otevřeného dopisu Jaroslava Plocka.  Zde uvedené zdůvodnění  o problémech odmítáme, obsahuje důvody, které mohly být průběžně řešeny. Špatnou komunikaci by stejně velmi dobře bylo možné vytknout i  radě města, která o své činnosti během celého volebního období nepodává mimo povinná stručná usnesení žádné další  výstupy, přestože  představuje  vrcholný volený orgán města, zastupující  občany České Třebové.  Všechny ve zdůvodnění uvedené problémy mohla rada města řešit jak přímo s ředitelem školy, tak prostřednictvím  odboru školství MěÚ, nebo školské komise (bohužel nebyla zřízena). Považujeme je za zástupné problémy.

Ten hlavní důvod pro vyhlášení konkurzu nebyl vůbec uveden: Letos 30.dubna 2014 byl poslední termín na vyhlášení konkurzu pro ředitele školy (viz Přechodné ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb). Kdyby rada města konkurz nevyhlásila, "hrozilo by", že ředitel školy bude automaticky potvrzen ve funkci na další šestileté funkční období . Tak se stalo všem  ostatním ředitelům  a ředitelkám  škol  zřizovaných Městem Česká Třebová v předchozích dvou letech.  To rada města nechtěla v žádném případě dopustit a "musela" konkurz vyhlásit, byť tím poškodila dění v ZUŠ a  v celé kulturní oblasti města.  Rada města tím dala jednoznačně najevo, že jí  na osobnostech a jejich práci pro město nezáleží.  Jsme přesvědčeni, že druhý letošní  konkurz na funkci ředitele/ředitelky DDM byl vyhlášen jen  formálně, v tomto případě jistě byla rada města s prací ředitelky spokojena.

Akceptováním výsledků konkurzu  problém ZUŠ nekončí, bude třeba koncepčně rozhodnout  o novém vedení ZUŠ . Věříme, že se současná  situace bude  brzo vyřešena ve prospěch školy a města Česká Třebová.              

V České Třebové dne 26.6. 2014                                                                                      Koalice pro Českou Třebovou 

Střety zájmů na radnici zhoršují kredit

Začalo to vlastně již volbou rady města na prvním zasedání zastupitelů v r. 2010. Do rady města byli zvoleni dva ředitelé škol, zřizovaných městem. Je to sice formálně dobře a v souladu se zákonem, ale vznikly oprávněné pochybnosti o tom, zda budou  ředitelé škol ve svém rozhodování nezávislí, když přímo podléhají vedení města. Měl za této situace hlas všech radních stejnou váhu? Na úrovni kraje něco takového být nesmí, tam nesmí být ředitel školy ani krajským zastupitelem. Při 3/5 většině Nestraníků v radě a  21/27 radniční koalice v zastupitelstvu se pak záměry připravené vedením snadno prosadily, ať byla jejich kvalita jakákoliv. Ukázalo se to např. při přidělování dotací na infrastrukturu sportovišť, kdy bylo odhlasováno i schválení dotace pro FK Česká Třebová s.r.o., která přesně neodpovídala schváleným zásadám. Díky tomu vznikl nedostatek prostředků k rozdělení a došlo na krácení dotací. Bylo provedeno bez řádného posouzení. Proto bylo nakonec třeba až dodatečně zvýšit dotaci pro T.J. Sokol, neboť jinak by se podpořený záměr na rekonstrukci střechy u sokolovny nepodařilo realizovat. Za střet zájmů považují také někteří sportovci i to, když místostarosta je současně předsedou silné sportovní organizace, která je současně největším příjemcem dotací  z městského rozpočtu.

Hlavní strana
Aktuality
Problém Koupaliště v Křivolíku
Poznámky k práci ZM 2010-2014
Poznámky k práci RM 2010 - 2014
Volební program
Představujeme naše kandidáty
Připravujeme
NAŠE ANKETA